8815-ห้องเรียน จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P11,8815
C051
EP11
ED P11,8815
C051
EP11
ED P11,8815
C051
EP11
 


 


ED P11,8815
C051,C131
EP12
ED P11,8815
C051,C131
EP12
ED P11,8815
C051,C131
EP12
 


 


อังคาร AR R23,8815
C162
AR21
AR R23,8815
C162
AR21
AR R23,8815
C162
AR21
AR R23,8815
C162
AR21
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


SE S00,8815
C142
SS22
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R35,8815
C130
AR31
AR R35,8815
C130
AR31
AR R35,8815
C130
AR31
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P11 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
AR R23 ทท042003 : การจัดและการบริหารการท่องเที่ยวและนันทนาการ
SE S00 HomeRome
AR R35 บธ073045 : ธุรกิจการบิน
====== อาจารย์ ======
C051 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
C131 อ.ขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C142 อ.วรุจน์ ธัญเจริญ
C130 อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301