8816-ห้องเรียน จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P12,8816
C157
EP13
ED P12,8816
C157
EP13
ED P12,8816
C157
EP13
ED P12,8816
C157
EP13
 


ED P24,8816
C143
EP23
ED P24,8816
C143
EP23
ED P24,8816
C143
EP23
 


 


อังคาร AR R43,8816
C130
AR41
AR R43,8816
C130
AR41
AR R43,8816
C130
AR41
AR R43,8816
C130
AR41
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


AR 000,8816
C032,C130
AR41
 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P24,8816
C143
EP22
ED P24,8816
C143
EP22
ED P24,8816
C143
EP22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P24,8816
C143
EP21
ED P24,8816
C143
EP21
ED P24,8816
C143
EP21
 


 ====== รายวิชา =====
ED P12 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ED P24 วท083327 : สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกำลังกาย
AR R43 นก063001 : การสัมมนาทางนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR 000 Home Room
====== อาจารย์ ======
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
C130 อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C032 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201