8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E30,8817
C152
PH31
ED E30,8817
C152
PH31
ED E30,8817
C152
PH31
ED E30,8817
C152
PH31
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M22,8817
C103
AM21,AM22
AR M22,8817
C103
AM21,AM22
AR M22,8817
C103
AM21,AM22
AR M22,8817
C103
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P21,8817
C060
EP21
ED P21,8817
C060
EP21
ED P21,8817
C060
EP21
ED P21,8817
C060
EP21
 


ศุกร์ AR R27,8817
C152
AR21
AR R27,8817
C152
AR21
AR R27,8817
C152
AR21
AR R27,8817
C152
AR21
 


ED P21,8817
C060
EP22
ED P21,8817
C060
EP22
ED P21,8817
C060
EP22
ED P21,8817
C060
EP22
 ====== รายวิชา =====
ED E30 ศท072006 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR M22 วท112009 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
ED P21 วท112009 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR R27 ทท052001 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C152 อ.วรพงษ์ แสวานี
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C060 อ.ทักษดนัย กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202