9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M36,9911
C067
AM32
AR M36,9911
C067
AM32
AR M36,9911
C067
AM32
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE H17,9911
C086
SH12
SE H17,9911
C086
SH12
SE H17,9911
C086
SH12
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M36,9911
C067
AM31
AR M36,9911
C067
AM31
AR M36,9911
C067
AM31
 


 


SE H17,9911
C086
SH11
SE H17,9911
C086
SH11
SE H17,9911
C086
SH11
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M36 นก024013 : ลีลาศ
SE H17 วท 081196 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
C086 อ.สุวลักษณ์ โลหกุล
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101