9912-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914) จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P41,9912
C075
EP43
ED P41,9912
C075
EP43
ED P41,9912
C075
EP43
ED P41,9912
C075
EP43
 


ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
EP43,EP44
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
EP43,EP44
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
EP43,EP44
 


 


อังคาร ED E43,9912
C025,C111
PH41
ED E43,9912
C025,C111
PH41
ED E43,9912
C025,C111
PH41
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED E41,9912
C075
EP42
ED E41,9912
C075
EP42
ED E41,9912
C075
EP42
ED E41,9912
C075
EP42
 


SE H00,9912
C062
SH41
 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P41,9912
C075
EP41
ED P41,9912
C075
EP41
ED P41,9912
C075
EP41
ED P41,9912
C075
EP41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P41 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
ED P42 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED E43 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED E41 กศ043008 : การวิจัยทางการศึกษา
SE H00 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C075 อ.โชคชัย ปัญญาคำ
C025 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C062 ผศ.ทิวานันท์ ไชยประสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401