9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E11,9915
C084
PH11
ED E11,9915
C084
PH11
ED E11,9915
C084
PH11
 


 


ED P28,9915
C006
EP21,EP22
ED P28,9915
C006
EP21,EP22
ED P28,9915
C006
EP21,EP22
 


 


พุธ  


 


 


 


 


SE H00,9915
C053
SH32
 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P28,9915
C006
EP23
ED P28,9915
C006
EP23
ED P28,9915
C006
EP23
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E11 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
ED P28 พล032222 : การตัดสินกีฬากรีฑา
SE H00 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C084 อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C053 อ.กุลชาดา ศรีใส
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
SH32 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203