9917-ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E21,9917
C021
PH22
ED E21,9917
C021
PH22
ED E21,9917
C021
PH22
ED E21,9917
C021
PH22
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED E21,9917
C021
PH21
ED E21,9917
C021
PH21
ED E21,9917
C021
PH21
ED E21,9917
C021
PH21
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E21 วท112009 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร.สุรพล วงษ์สถิตย์
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201