A201-ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P46,A201
C116,C158
EP41,EP42
ED P46,A201
C116,C158
EP41,EP42
ED P46,A201
C116,C158
EP41,EP42
ED P46,A201
C116,C158
EP41,EP42
 


ED E25,A201
C006
PH21,PH22
ED E25,A201
C006
PH21,PH22
ED E25,A201
C006
PH21,PH22
 


 


อังคาร ED P45,A201
C006,C159
C009
EP41,EP42
ED P45,A201
C006,C159
C009
EP41,EP42
ED P45,A201
C006,C159
C009
EP41,EP42
ED P45,A201
C006,C159
C009
EP41,EP42
 


ED P47,A201
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P47,A201
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P47,A201
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
ED P47,A201
C112
EP41,EP42
EP43,EP44
PH41
 


พุธ ED P46,A201
C116
EP43,EP44
ED P46,A201
C116
EP43,EP44
ED P46,A201
C116
EP43,EP44
ED P46,A201
C116
EP43,EP44
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E45,A201
C116
PH41
ED E45,A201
C116
PH41
ED E45,A201
C116
PH41
ED E45,A201
C116
PH41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED P45,A201
C006,C159
EP43,EP44
ED P45,A201
C006,C159
EP43,EP44
ED P45,A201
C006,C159
EP43,EP44
ED P45,A201
C006,C159
EP43,EP44
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P46 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
ED E25 พล032222 : การตัดสินกีฬากรีฑา
ED P45 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
ED P47 กศ024014 : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ED E45 สข023004 : วิธีสอนสุขศึกษา 1
====== อาจารย์ ======
C116 อ.อนุชา   กิติชัยชาญ
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C159 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
C009 อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401