A301-ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 3) เอราวัณ 4 บรรจุได้ 120 คน จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E18,A301
C025,C161
PH11,PH12
ED E18,A301
C025,C161
PH11,PH12
ED E18,A301
C025,C161
PH11,PH12
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E18 สข011032 : การสาธารณสุข
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
===== ห้องเรียน ======
A301 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 3) เอราวัณ 4 บรรจุได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102