AM21-บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201 จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M24,7712
C042
AM21,AM22
AR M24,7712
C042
AM21,AM22
AR M24,7712
C042
AM21,AM22
 


 


AR M25,B118
C058
AM21,AM22
AR M25,B118
C058
AM21,AM22
AR M25,B118
C058
AM21,AM22
 


 


อังคาร AR M21,7714
C084
AM21,AM22
AR M21,7714
C084
AM21,AM22
AR M21,7714
C084
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M22,8817
C103
AM21,AM22
AR M22,8817
C103
AM21,AM22
AR M22,8817
C103
AM21,AM22
AR M22,8817
C103
AM21,AM22
 


AR 000,6615
C051
AM21
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M23,6614
C043
AM21,AM22
AR M23,6614
C043
AM21,AM22
AR M23,6614
C043
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M26,6614
C146
AM21,AM22
AR M26,6614
C146
AM21,AM22
AR M26,6614
C146
AM21,AM22
AR M26,6614
C146
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M24 บธ042011 : การตลาดการกีฬา
AR M25 พล031309 : ว่ายน้ำ
AR M21 มศ041007 : ภาษาไทยสำหรับอุดมศึกษา
AR M22 วท112009 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
AR 000 Home Room
AR M23 บธ132003 : การบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา
AR M26 บธ133010 : การบริหารจัดการความเสี่ยงทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C042 ผศ.อรรณพร สุริโย
C058 อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์
C084 อ.ลักษณาพร วาทบัณฑิตกุล
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C051 อ.ตติยา   ศิริวรรณ์
C043 อ.อลงกร นำบุญจิตต์
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
B118 สระว่ายน้ำ
7714 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
6615 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202