AM31-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M31,6614
C043
AM31
AR M31,6614
C043
AM31
AR M31,6614
C043
AM31
AR M31,6614
C043
AM31
 


AR M34,B122
C110
AM31
AR M34,B122
C110
AM31
AR M34,B122
C110
AM31
 


 


อังคาร AR M32,7716
C103
AM31
AR M32,7716
C103
AM31
AR M32,7716
C103
AM31
AR M32,7716
C103
AM31
 


AR M35,8812
C110
AM31
AR M35,8812
C110
AM31
 


 


 


พุธ AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
AR M33,7715
C122
AM31
 


AR 000,7712
C146
AM31
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M36,9911
C067
AM31
AR M36,9911
C067
AM31
AR M36,9911
C067
AM31
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M31 บธ113003 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬา
AR M34 พล041046 : วอลเลย์บอล
AR M32 นศ003011 : สารสนเทศทางการกีฬา
AR M35 วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ
AR M33 พล013016 : การจัดการแข่งขันกีฬา
AR 000 Home Room
AR M36 นก024013 : ลีลาศ
AR M37 นก024010 : ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
C043 อ.อลงกร นำบุญจิตต์
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C122 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
C130 อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
7716 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
B123 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301