AM32-การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M36,9911
C067
AM32
AR M36,9911
C067
AM32
AR M36,9911
C067
AM32
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M31,7715
C043
AM32
AR M31,7715
C043
AM32
AR M31,7715
C043
AM32
AR M31,7715
C043
AM32
 


AR M32,6614
C103
AM32
AR M32,6614
C103
AM32
AR M32,6614
C103
AM32
AR M32,6614
C103
AM32
 


พุธ  


 


AR M35,8812
C110
AM32
AR M35,8812
C110
AM32
 


AR 000,7715
C038
AM32
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M33,7715
C122
AM32
AR M33,7715
C122
AM32
AR M33,7715
C122
AM32
AR M33,7715
C122
AM32
 


AR M34,B122
C110
AM32
AR M34,B122
C110
AM32
AR M34,B122
C110
AM32
 


 


ศุกร์ AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M36 นก024013 : ลีลาศ
AR M31 บธ113003 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬา
AR M32 นศ003011 : สารสนเทศทางการกีฬา
AR M35 วท074075 : การจัดการศูนย์สุขภาพ
AR 000 Home Room
AR M33 พล013016 : การจัดการแข่งขันกีฬา
AR M34 พล041046 : วอลเลย์บอล
AR M37 นก024010 : ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
C067 ผศ.ดร. ศิริพร สัตยานุรักษ์
C043 อ.อลงกร นำบุญจิตต์
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C038 อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C122 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
C130 อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
7715 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
B123 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
====== นักศึกษา ======
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301