AM41-การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M41,7717
C032
AM41,0M42
AR M41,7717
C032
AM41,0M42
AR M41,7717
C032
AM41,0M42
 


 


AR M45,6614
C038,C164
AM41
AR M45,6614
C038,C164
AM41
AR M45,6614
C038,C164
AM41
 


 


อังคาร AR M44,7711
C146
AM41,0M42
AR M44,7711
C146
AM41,0M42
AR M44,7711
C146
AM41,0M42
AR M44,7711
C146
AM41,0M42
 


AR M43,7716
C122
AM41,0M42
AR M43,7716
C122
AM41,0M42
AR M43,7716
C122
AM41,0M42
AR M43,7716
C122
AM41,0M42
 


พุธ AR M47,6614
C146
AM41,0M42
AR M47,6614
C146
AM41,0M42
AR M47,6614
C146
AM41,0M42
AR M47,6614
C146
AM41,0M42
 


AR 000,6616
C122
AM41
 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


AR M42,6614
C040
AM41
AR M42,6614
C040
AM41
AR M42,6614
C040
AM41
AR M42,6614
C040
AM41
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M41 ศท022011 : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
AR M45 บธ011001 : การจัดการสำนักงาน(เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต)
AR M44 บธ114008 : สัมมนาการจัดการกีฬา
AR M43 บธ113004 : การจัดแข่งขันระดับมหกรรมกีฬา
AR M47 บธ114009 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการกีฬา
AR 000 Home Room
AR M42 บธ003005 : การวิจัยทางการจัดการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C032 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
C038 อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C164 ศศิจันทร์ ปัญจทวี
C146 อ.ดร. ละออทิพย์ อินดี
C122 อ.ชานนท์ ศิริประยงค์
C040 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
6614 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
7716 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
0M42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402