AR11-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101 จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R16,7716
C130
AR11
AR R16,7716
C130
AR11
AR R16,7716
C130
AR11
 


 


AR R11,7717
C153
AR11
AR R11,7717
C153
AR11
AR R11,7717
C153
AR11
AR R11,7717
C153
AR11
 


อังคาร AR R15,8814
C109
AR11
AR R15,8814
C109
AR11
AR R15,8814
C109
AR11
 


 


AR R12,7712
C038,C140
AR11
AR R12,7712
C038,C140
AR11
AR R12,7712
C038,C140
AR11
 


 


พุธ AR R13,6616
C158
AR11
AR R13,6616
C158
AR11
AR R13,6616
C158
AR11
AR R13,6616
C158
AR11
 


AR 000,8813
C083,C108
AR11
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R14,7716
C109
AR11
AR R14,7716
C109
AR11
AR R14,7716
C109
AR11
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R17,7716
C083
AR11
AR R17,7716
C083
AR11
AR R17,7716
C083
AR11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R16 ทท012002 : ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย
AR R11 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
AR R15 ทท013005 : วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
AR R12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR R13 วท072152 : การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ และมาตรฐานความปลอดภัย
AR 000 Home Room
AR R14 บธ101037 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
AR R17 นก 011025 : แนวคิดของการเล่น นันทนาการ และการใช้เวลาว่าง
====== อาจารย์ ======
C130 อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C153 อ.อสนี เรืองงาม
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C038 อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C158 อ.จิรัชญา มูลหงษ์
C083 อ.โกสินท์ มณีอินทร์
C108 อ.วรากร คำปลิว
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
8814 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101