AR21-การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 201 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R22,6616
C083
AR21
AR R22,6616
C083
AR21
AR R22,6616
C083
AR21
 


 


AR R26,E001
C083
AR21
AR R26,E001
C083
AR21
AR R26,E001
C083
AR21
AR R26,E001
C083
AR21
 


อังคาร AR R23,8815
C162
AR21
AR R23,8815
C162
AR21
AR R23,8815
C162
AR21
AR R23,8815
C162
AR21
 


AR R25,7715
C109
AR21
AR R25,7715
C109
AR21
AR R25,7715
C109
AR21
AR R25,7715
C109
AR21
 


พุธ AR R21,6613
C137
AR21
AR R21,6613
C137
AR21
AR R21,6613
C137
AR21
AR R21,6613
C137
AR21
 


AR 000,7711
C109,C120
AR21
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R24,8814
C157
AR21
AR R24,8814
C157
AR21
AR R24,8814
C157
AR21
AR R24,8814
C157
AR21
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R27,8817
C152
AR21
AR R27,8817
C152
AR21
AR R27,8817
C152
AR21
AR R27,8817
C152
AR21
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R22 สศ071006 : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
AR R26 นก022061 : เกมและการเป็นผู้นำเกม
AR R23 ทท042003 : การจัดและการบริหารการท่องเที่ยวและนันทนาการ
AR R25 ทท021003 : มัคคุเทศก์
AR R21 วท051001 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
AR 000 Home Room
AR R24 มศ052025 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
AR R27 ทท052001 : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C083 อ.โกสินท์ มณีอินทร์
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C137 อ.พิมพิไล เพาะเจาะ
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C152 อ.วรพงษ์ แสวานี
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
E001 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (หน้าห้องเอราวัณ)
8815 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8814 ห้องเรียน
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
AR21 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 201