AR31-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR R31,7714
C129
AR31
AR R31,7714
C129
AR31
AR R31,7714
C129
AR31
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R37,7717
C032
AR31
AR R37,7717
C032
AR31
AR R37,7717
C032
AR31
AR R37,7717
C032
AR31
 


AR R33,7713
C042
AR31
AR R33,7713
C042
AR31
AR R33,7713
C042
AR31
 


 


พุธ AR R32,E001
C083
AR31
AR R32,E001
C083
AR31
AR R32,E001
C083
AR31
 


 


AR 000,8811
C157,C162
AR31
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R35,8815
C130
AR31
AR R35,8815
C130
AR31
AR R35,8815
C130
AR31
 


 


AR R34,7712
C109
AR31
AR R34,7712
C109
AR31
AR R34,7712
C109
AR31
AR R34,7712
C109
AR31
 


ศุกร์ AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
AR M37,B123
C066,C130
AM31,AM32
AR31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R31 ศท082007 : ทักษะการคิดและสร้างสรรค์
AR R37 มศ052011 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
AR R33 บธ043007 : การตลาดสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R32 นก024007 : เทคนิคการเป็นผู้นำนันทนาการ
AR 000 Home Room
AR R35 บธ073045 : ธุรกิจการบิน
AR R34 ทท023002 : การวางแผนและการจัดนำเที่ยว
AR M37 นก024010 : ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
C129 อ.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C032 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
C042 ผศ.อรรณพร สุริโย
C083 อ.โกสินท์ มณีอินทร์
C157 อ.ศิริรัตน์ ปัญญาคม
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C130 อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
7714 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
7713 ห้องเรียน
E001 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (หน้าห้องเอราวัณ)
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8815 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
B123 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
====== นักศึกษา ======
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302