AR41-นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401 จำนวน 23 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR R46,7716
C108
AR41
AR R46,7716
C108
AR41
AR R46,7716
C108
AR41
AR R46,7716
C108
AR41
 


อังคาร AR R43,8816
C130
AR41
AR R43,8816
C130
AR41
AR R43,8816
C130
AR41
AR R43,8816
C130
AR41
 


AR R42,7714
C162
AR41
AR R42,7714
C162
AR41
AR R42,7714
C162
AR41
 


 


พุธ AR R47,7714
C109,C162
AR41
AR R47,7714
C109,C162
AR41
AR R47,7714
C109,C162
AR41
AR R47,7714
C109,C162
AR41
 


AR 000,8816
C032,C130
AR41
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R45,7717
C032
AR41
AR R45,7717
C032
AR41
AR R45,7717
C032
AR41
AR R45,7717
C032
AR41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR R44,7714
C162
AR41
AR R44,7714
C162
AR41
AR R44,7714
C162
AR41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR R46 ทท023005 : การเดินป่าและการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
AR R43 นก063001 : การสัมมนาทางนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR R42 นก033004 : นันทนาการและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน
AR R47 นก064001 : วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR 000 Home Room
AR R45 มศ093002 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
AR R44 ทท014004 : การจัดการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงนิทรรศการ
====== อาจารย์ ======
C108 อ.วรากร คำปลิว
C130 อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
C162 อ.กชพร เวชอุไร
C109 อ.สุรพงษ์ หรรษา
C032 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
===== ห้องเรียน ======
7716 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401