B101-สนามกรีฑา จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P17,B101
C112
EP12
ED P17,B101
C112
EP12
ED P17,B101
C112
EP12
 


 


ED P17,B101
C112
EP13
ED P17,B101
C112
EP13
ED P17,B101
C112
EP13
 


 


อังคาร ED E17,B101
C112
PH12
ED E17,B101
C112
PH12
ED E17,B101
C112
PH12
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P17,B101
C112
EP11
ED P17,B101
C112
EP11
ED P17,B101
C112
EP11
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED E17,B101
C112
PH11
ED E17,B101
C112
PH11
ED E17,B101
C112
PH11
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P17 พล031165 : ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
ED E17 พล031165 : ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
====== อาจารย์ ======
C112 อ.สรายุธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B101 สนามกรีฑา
====== นักศึกษา ======
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101