B105-สนามตะกร้อ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P25,B105
C030,C105
EP21
ED P25,B105
C030,C105
EP21
ED P25,B105
C030,C105
EP21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED E35,B105
C105
PH31
ED E35,B105
C105
PH31
ED E35,B105
C105
PH31
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P25,B105
C030,C105
EP23
ED P25,B105
C030,C105
EP23
ED P25,B105
C030,C105
EP23
 


 


พฤหัสบดี ED P19,B105
C030,C105
EP12
ED P19,B105
C030,C105
EP12
ED P19,B105
C030,C105
EP12
 


 


ED P25,B105
C030,C105
EP22
ED P25,B105
C030,C105
EP22
ED P25,B105
C030,C105
EP22
 


 


ศุกร์ ED P19,B105
C030,C105
EP13
ED P19,B105
C030,C105
EP13
ED P19,B105
C030,C105
EP13
 


 


ED P19,B105
C030,C105
EP11
ED P19,B105
C030,C105
EP11
ED P19,B105
C030,C105
EP11
 


 ====== รายวิชา =====
ED P25 พล041080 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED E35 พล041056 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED P19 พล041080 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C105 อ.ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101