B108-โรงยิมมวย จำนวน 3 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S44,B108
C056
SS41
SE S44,B108
C056
SS41
SE S44,B108
C056
SS41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S44 วท081233 : มวยไทย
====== อาจารย์ ======
C056 อ.สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
B108 โรงยิมมวย
====== นักศึกษา ======
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401