B110-โรงยิมยิมนาสติก จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED E16,B110
C009
PH11
ED E16,B110
C009
PH11
ED E16,B110
C009
PH11
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED E16,B110
C009
PH12
ED E16,B110
C009
PH12
ED E16,B110
C009
PH12
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E16 พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
====== อาจารย์ ======
C009 อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
B110 โรงยิมยิมนาสติก
====== นักศึกษา ======
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102