B111-โรงยิมยูโด จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P39,B111
C066
EP31
ED P39,B111
C066
EP31
ED P39,B111
C066
EP31
 


 


ED P39,B111
C066
EP32
ED P39,B111
C066
EP32
ED P39,B111
C066
EP32
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P39,B111
C066
EP34
ED P39,B111
C066
EP34
ED P39,B111
C066
EP34
 


 


ED P39,B111
C066
EP33
ED P39,B111
C066
EP33
ED P39,B111
C066
EP33
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P39 พล072087 : ทักษะและการสอนศิลปป้องกันตัว
====== อาจารย์ ======
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
B111 โรงยิมยูโด
====== นักศึกษา ======
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303