B112-โรงยิมเทควันโด จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S27,B112
C037
SS21
SE S27,B112
C037
SS21
SE S27,B112
C037
SS21
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S27,B112
C037
SS22
SE S27,B112
C037
SS22
SE S27,B112
C037
SS22
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S27 พล031310 : เทควันโด
====== อาจารย์ ======
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
B112 โรงยิมเทควันโด
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202