B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 10 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE H38,B117
C061
SH31
SE H38,B117
C061
SH31
SE H38,B117
C061
SH31
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S37,B117
C061
SH32
SE S37,B117
C061
SH32
SE S37,B117
C061
SH32
 


 


พุธ SE H25,B117
C061
SH22
SE H25,B117
C061
SH22
SE H25,B117
C061
SH22
 


 


SE H00,B117
C061
SH22
 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H38 วท082009 : การนวดเพื่อการกีฬา
SE S37 วท082009 : การนวดทางการกีฬา
SE H25 วท082007 : การนวดเพื่อสุขภาพ
SE H00 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C061 อ.เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH32 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202