B118-สระว่ายน้ำ จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P43,B118
C118,C165
EP44
ED P43,B118
C118,C165
EP44
ED P43,B118
C118,C165
EP44
 


 


AR M25,B118
C058
AM21,AM22
AR M25,B118
C058
AM21,AM22
AR M25,B118
C058
AM21,AM22
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S16,B118
C058
SS11
SE S16,B118
C058
SS11
SE S16,B118
C058
SS11
 


 


พุธ ED P18,B118
C118
EP11
ED P18,B118
C118
EP11
ED P18,B118
C118
EP11
 


 


ED P18,B118
C118
EP13
ED P18,B118
C118
EP13
ED P18,B118
C118
EP13
 


 


พฤหัสบดี ED P43,B118
C118,C165
EP43,EP44
ED P43,B118
C118,C165
EP43,EP44
ED P43,B118
C118,C165
EP43,EP44
 


 


SE S16,B118
C058
SS12
SE S16,B118
C058
SS12
SE S16,B118
C058
SS12
 


 


ศุกร์ ED P43,B118
C118,C165
EP41,EP42
ED P43,B118
C118,C165
EP41,EP42
ED P43,B118
C118,C165
EP41,EP42
 


 


ED P18,B118
C118
EP12
ED P18,B118
C118
EP12
ED P18,B118
C118
EP12
 


 ====== รายวิชา =====
ED P43 พล033155 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้ำ
AR M25 พล031309 : ว่ายน้ำ
SE S16 พล031309 : ว่ายน้ำ
ED P18 พล031203 : ทักษะและการสอนกีฬาว่ายน้ำ
====== อาจารย์ ======
C118 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C165 อ.ณัฐกุล แบ่งทิศ
C058 อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102