B122-โดมบาส2 (วอลเลย์บอล) จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P36,B122
C065
EP34
ED P36,B122
C065
EP34
ED P36,B122
C065
EP34
 


 


AR M34,B122
C110
AM31
AR M34,B122
C110
AM31
AR M34,B122
C110
AM31
 


 


อังคาร ED P36,B122
C065
EP32
ED P36,B122
C065
EP32
ED P36,B122
C065
EP32
 


 


ED P36,B122
C065
EP31
ED P36,B122
C065
EP31
ED P36,B122
C065
EP31
 


 


พุธ ED P26,B122
C065
EP23
ED P26,B122
C065
EP23
ED P26,B122
C065
EP23
 


ED 000,B122
C065,C114
C030,C066
EP31,EP32
EP33,EP34
ED P26,B122
C065
EP22
ED P26,B122
C065
EP22
ED P26,B122
C065
EP22
 


 


พฤหัสบดี ED P36,B122
C065
EP33
ED P36,B122
C065
EP33
ED P36,B122
C065
EP33
 


 


AR M34,B122
C110
AM32
AR M34,B122
C110
AM32
AR M34,B122
C110
AM32
 


 


ศุกร์ ED P26,B122
C065
EP21
ED P26,B122
C065
EP21
ED P26,B122
C065
EP21
 


 


ED E24,B122
C065
PH22,PH21
ED E24,B122
C065
PH22,PH21
ED E24,B122
C065
PH22,PH21
 


 ====== รายวิชา =====
ED P36 พล043062 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
AR M34 พล041046 : วอลเลย์บอล
ED P26 พล041088 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ED 000 Home Room
ED E24 พล041088 : ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
====== นักศึกษา ======
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201