B126-สนามฟุตบอล (เทศบาล) จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P29,B126
C041
EP22
ED P29,B126
C041
EP22
ED P29,B126
C041
EP22
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED P29,B126
C041,C154
EP21
ED P29,B126
C041,C154
EP21
ED P29,B126
C041,C154
EP21
 


 


ED P44,B126
C001,C041
C154
EP41,EP42
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP41,EP42
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP41,EP42
 


 


พฤหัสบดี ED P29,B126
C041
EP23
ED P29,B126
C041
EP23
ED P29,B126
C041
EP23
 


 


ED P44,B126
C001,C041
C154
EP43,EP44
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP43,EP44
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP43,EP44
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P29 พล041097 : การตัดสินกีฬาฟุตบอล
ED P44 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C154 อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
C001 อ.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404