C001-อ.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED P44,B126
C001,C041
C154
EP41,EP42
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP41,EP42
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP41,EP42
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P44,B126
C001,C041
C154
EP43,EP44
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP43,EP44
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP43,EP44
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P44 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C001 อ.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C154 อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
===== ห้องเรียน ======
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404