C005-ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE S24,D303
C005
SS21,SS22
SE S24,D303
C005
SS21,SS22
SE S24,D303
C005
SS21,SS22
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE S32,D302
C005
SS31,SS32
SE S32,D302
C005
SS31,SS32
SE S32,D302
C005
SS31,SS32
SE S32,D302
C005
SS31,SS32
 


SE S00,6611
C005,C141
SS12
 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S24 วท082112 : สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
SE S32 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
SE S00 HomeRome
====== อาจารย์ ======
C005 ผศ.ดร.สมชาย กุลโสภิต
C141 อ.ธันวา พิศดาร
===== ห้องเรียน ======
D303 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Lecture)
D302 ศูนย์วิทยาศาสตร์ (ห้อง Weight)
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102