C006-ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์ จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E47,2201
C006,C009
PH41
ED E47,2201
C006,C009
PH41
ED E47,2201
C006,C009
PH41
ED E47,2201
C006,C009
PH41
 


ED E25,A201
C006
PH21,PH22
ED E25,A201
C006
PH21,PH22
ED E25,A201
C006
PH21,PH22
 


 


อังคาร ED P45,A201
C006,C159
C009
EP41,EP42
ED P45,A201
C006,C159
C009
EP41,EP42
ED P45,A201
C006,C159
C009
EP41,EP42
ED P45,A201
C006,C159
C009
EP41,EP42
 


ED P28,9915
C006
EP21,EP22
ED P28,9915
C006
EP21,EP22
ED P28,9915
C006
EP21,EP22
 


 


พุธ  


 


 


 


ED 000,B114
C006,C029
C154
EP12,EP11
EP13
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P28,9915
C006
EP23
ED P28,9915
C006
EP23
ED P28,9915
C006
EP23
 


 


ศุกร์ ED P45,A201
C006,C159
EP43,EP44
ED P45,A201
C006,C159
EP43,EP44
ED P45,A201
C006,C159
EP43,EP44
ED P45,A201
C006,C159
EP43,EP44
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E47 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED E25 พล032222 : การตัดสินกีฬากรีฑา
ED P45 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
ED P28 พล032222 : การตัดสินกีฬากรีฑา
ED 000 Home Room
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C009 อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
C159 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
C029 อ.เสาวรส โพธิ์จันทร์
C154 อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404