C009-อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E47,2201
C006,C009
PH41
ED E47,2201
C006,C009
PH41
ED E47,2201
C006,C009
PH41
ED E47,2201
C006,C009
PH41
 


ED E16,B110
C009
PH11
ED E16,B110
C009
PH11
ED E16,B110
C009
PH11
 


 


อังคาร ED P45,A201
C006,C159
C009
EP41,EP42
ED P45,A201
C006,C159
C009
EP41,EP42
ED P45,A201
C006,C159
C009
EP41,EP42
ED P45,A201
C006,C159
C009
EP41,EP42
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


ED 000,2202
C009
PH21
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED E16,B110
C009
PH12
ED E16,B110
C009
PH12
ED E16,B110
C009
PH12
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E47 พล013023 : วิธีสอนพลศึกษา 1
ED E16 พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED P45 พล014024 : วิธีสอนพลศึกษา 2
ED 000 Home Room
====== อาจารย์ ======
C006 ผศ.วัฒนา สุริยจันทร์
C009 อ.ชุมพล วงค์คำจันทร์
C159 อ.ดร.ยงยุทธ ตันสาลี
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
B110 โรงยิมยิมนาสติก
A201 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 2) เอราวัณ 3 บรรจุได้ 120 คน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102