C025-ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย จำนวน 17 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED E18,7715
C064,C025
C161
PH21
ED E18,7715
C064,C025
C161
PH21
ED E18,7715
C064,C025
C161
PH21
 


 


ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
EP43,EP44
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
EP43,EP44
ED P42,9912
C025,C111
EP41,EP42
EP43,EP44
 


 


อังคาร ED E43,9912
C025,C111
PH41
ED E43,9912
C025,C111
PH41
ED E43,9912
C025,C111
PH41
 


 


ED E18,A301
C025,C161
PH11,PH12
ED E18,A301
C025,C161
PH11,PH12
ED E18,A301
C025,C161
PH11,PH12
 


 


พุธ SE S41,8812
C025,C143
SS41
SE S41,8812
C025,C143
SS41
 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E26,6616
C064,C025
PH22
ED E26,6616
C064,C025
PH22
ED E26,6616
C064,C025
PH22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED E18 สข011032 : การสาธารณสุข
ED P42 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
ED E43 กศ064009 : การสัมมนาทางการศึกษา
SE S41 วท124037 : การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
ED E26 สข011032 : การสาธารณสุข
====== อาจารย์ ======
C064 อ.ณภัค อุทัยมณีรัตน์
C025 ผศ.ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C161 อ.ปรียาพัชร ใสแสง
C111 อ.ธนัช นำบุญจิตต์
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
===== ห้องเรียน ======
7715 ห้องเรียน
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
A301 ห้องเรียนรวม (มาร์ติน 3) เอราวัณ 4 บรรจุได้ 120 คน
8812 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
PH21 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH41 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401
PH22 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202