C028-อ.เฉลียว เงาะหวาน จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P15,2203
C028
EP11
ED P15,2203
C028
EP11
ED P15,2203
C028
EP11
 


 


อังคาร ED P14,2204
C028
EP13
ED P14,2204
C028
EP13
 


 


 


ED P15,2203
C028
EP13
ED P15,2203
C028
EP13
ED P15,2203
C028
EP13
 


 


พุธ  


 


 


 


ED 000,B115
C102,C028
C041,C056
EP41,EP42
EP43,EP44
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED E15,2205
C028
PH12
ED E15,2205
C028
PH12
ED E15,2205
C028
PH11
ED E15,2205
C028
PH11
 


ED P15,2205
C028
EP12
ED P15,2205
C028
EP12
ED P15,2205
C028
EP12
 


 


ศุกร์ ED P14,2205
C028
EP11
ED P14,2205
C028
EP11
ED P14,2205
C028
EP12
ED P14,2205
C028
EP12
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P15 พล012074 : การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ED P14 พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
ED 000 Home Room
ED E15 พล011070 : ปรัชญาและหลักการพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C028 อ.เฉลียว เงาะหวาน
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C056 อ.สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
2203 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
2205 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
PH12 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
PH11 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102