C030-อ.เรวัตร นาวาจักร์ จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED P25,B105
C030,C105
EP21
ED P25,B105
C030,C105
EP21
ED P25,B105
C030,C105
EP21
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


ED 000,B122
C065,C114
C030,C066
EP31,EP32
EP33,EP34
ED P25,B105
C030,C105
EP23
ED P25,B105
C030,C105
EP23
ED P25,B105
C030,C105
EP23
 


 


พฤหัสบดี ED P19,B105
C030,C105
EP12
ED P19,B105
C030,C105
EP12
ED P19,B105
C030,C105
EP12
 


 


ED P25,B105
C030,C105
EP22
ED P25,B105
C030,C105
EP22
ED P25,B105
C030,C105
EP22
 


 


ศุกร์ ED P19,B105
C030,C105
EP13
ED P19,B105
C030,C105
EP13
ED P19,B105
C030,C105
EP13
 


 


ED P19,B105
C030,C105
EP11
ED P19,B105
C030,C105
EP11
ED P19,B105
C030,C105
EP11
 


 ====== รายวิชา =====
ED P25 พล041080 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
ED 000 Home Room
ED P19 พล041080 : ทักษะและการสอนกีฬาเซปักตะกร้อ
====== อาจารย์ ======
C030 อ.เรวัตร นาวาจักร์
C105 อ.ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C065 อ.ธนกร ปัญญาวงศ์
C114 อ.เศรษฐโชค   สิริภักดีกุล
C066 อ.เปรม วาทบัณฑิตกุล
===== ห้องเรียน ======
B105 สนามตะกร้อ
B122 โดมบาส2 (วอลเลย์บอล)
====== นักศึกษา ======
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP12 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
EP13 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
EP11 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101