C031-ผศ.วนิดา โนรา จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H32,6612
C031
SH31
SE H32,6612
C031
SH31
SE H32,6612
C031
SH31
SE H32,6612
C031
SH31
 


SE H24,5512
C031
SH21
SE H24,5512
C031
SH21
 


 


 


อังคาร SE H32,6613
C031
SH32
SE H32,6613
C031
SH32
SE H32,6613
C031
SH32
SE H32,6613
C031
SH32
 


SE H24,5512
C031
SH22
SE H24,5512
C031
SH22
 


 


 


พุธ SE H46,6612
C031
SH41
SE H46,6612
C031
SH41
SE H46,6612
C031
SH41
SE H46,6612
C031
SH41
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H36,5514
C031
SH31
SE H36,5514
C031
SH31
SE H36,6613
C031
SH32
SE H36,6613
C031
SH32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H32 วท072135 : สุขภาพองค์รวม
SE H24 วท071124 : สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
SE H46 วท124040 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการส่งเสริมสุขภาพ
SE H36 วท073023 : ทันตสุขภาพ
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ.วนิดา โนรา
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201
SH32 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SH41 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 4 ห้อง 401