C032-ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M41,7717
C032
AM41,0M42
AR M41,7717
C032
AM41,0M42
AR M41,7717
C032
AM41,0M42
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร AR R37,7717
C032
AR31
AR R37,7717
C032
AR31
AR R37,7717
C032
AR31
AR R37,7717
C032
AR31
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


AR 000,8816
C032,C130
AR41
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR R45,7717
C032
AR41
AR R45,7717
C032
AR41
AR R45,7717
C032
AR41
AR R45,7717
C032
AR41
 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M41 ศท022011 : การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
AR R37 มศ052011 : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
AR 000 Home Room
AR R45 มศ093002 : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
====== อาจารย์ ======
C032 ผศ.ดร.ปนัดดา จีนประชา
C130 อ.ธรรมนันท์ ไชยยานนท์
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
0M42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AR41 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 4 ห้อง 401