C033-อ.อรรถพร คำพวง จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE S17,6612
C033
SS12
SE S17,6612
C033
SS12
SE S17,6612
C033
SS12
SE S17,6612
C033
SS12
 


อังคาร SE H13,6612
C033
SH11
SE H13,6612
C033
SH11
SE H13,6612
C033
SH11
SE H13,6612
C033
SH11
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE H13,6612
C033
SH12
SE H13,6612
C033
SH12
SE H13,6612
C033
SH12
SE H13,6612
C033
SH12
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S17,6612
C033
SS11
SE S17,6612
C033
SS11
SE S17,6612
C033
SS11
SE S17,6612
C033
SS11
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S17 วท 112008 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
SE H13 วท 112008 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C033 อ.อรรถพร คำพวง
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SH11 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 101
SH12 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 1 ห้อง 102
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101