C034-อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S45,8814
C034
SS41
SE S45,8814
C034
SS41
SE S45,8814
C034
SS41
SE S45,8814
C034
SS41
 


SE S36,8813
C034
SS32
SE S36,8813
C034
SS32
SE S36,8813
C034
SS32
SE S36,8813
C034
SS32
 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S36,5514
C034
SS31
SE S36,5514
C034
SS31
SE S36,5514
C034
SS31
SE S36,5514
C034
SS31
 


พุธ  


 


 


 


 


SE S00,5514
C034
SS41
 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S45 วท124025 : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
SE S36 วท083148 : หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา
SE S00 HomeRome
====== อาจารย์ ======
C034 อ.สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301