C037-ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE S35,8812
C037
SS31
SE S35,8812
C037
SS31
SE S35,8812
C037
SS31
 


 


SE S12,5513
C037
SS11
SE S12,5513
C037
SS11
SE S12,5513
C037
SS11
 


 


อังคาร SE S12,6615
C037
SS12
SE S12,6615
C037
SS12
SE S12,6615
C037
SS12
 


 


SE S27,B112
C037
SS21
SE S27,B112
C037
SS21
SE S27,B112
C037
SS21
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S35,8813
C037
SS32
SE S35,8813
C037
SS32
SE S35,8813
C037
SS32
 


 


SE S27,B112
C037
SS22
SE S27,B112
C037
SS22
SE S27,B112
C037
SS22
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S35 วท083023 : การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE S12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย
SE S27 พล031310 : เทควันโด
====== อาจารย์ ======
C037 ผศ.ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
8812 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
6615 ห้องเรียน
B112 โรงยิมเทควันโด
8813 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202