C038-อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์ จำนวน 19 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR M45,6614
C038,C164
AM41
AR M45,6614
C038,C164
AM41
AR M45,6614
C038,C164
AM41
 


 


อังคาร AR M12,7713
C038
AM11
AR M12,7713
C038
AM11
AR M12,7713
C038
AM11
 


 


AR R12,7712
C038,C140
AR11
AR R12,7712
C038,C140
AR11
AR R12,7712
C038,C140
AR11
 


 


พุธ AR M14,7712
C038,C042
AM11
AR M14,7712
C038,C042
AM11
AR M14,7712
C038,C042
AM11
 


 


AR 000,7715
C038
AM32
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M14,7712
C038,C042
AM12
AR M14,7712
C038,C042
AM12
AR M14,7712
C038,C042
AM12
 


 


AR M45,7715
C038,C164
0M42
AR M45,7715
C038,C164
0M42
AR M45,7715
C038,C164
0M42
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M45 บธ011001 : การจัดการสำนักงาน(เรียนแบบไม่นับหน่วยกิต)
AR M12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR R12 มศ021003 : คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
AR M14 บธ062031 : การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
AR 000 Home Room
====== อาจารย์ ======
C038 อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C164 ศศิจันทร์ ปัญจทวี
C140 อ.ประภาศิริ กลางพอน
C042 ผศ.อรรณพร สุริโย
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
7712 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AR11 การท่องเที่ยวและนันทนาการ ปี 1 ห้อง 101
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
0M42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402