C039-อ.วรพรรณ พรนิมิตร จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M11,3301
C039
AM11
AR M11,3301
C039
AM11
AR M11,3301
C039
AM11
AR M11,3301
C039
AM11
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
ED E31,3301
C039,C120
PH31
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED P30,3301
C039,C120
EP31,EP32
ED P30,3301
C039,C120
EP31,EP32
ED P30,3301
C039,C120
EP31,EP32
ED P30,3301
C039,C120
EP31,EP32
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ AR M11,3301
C039
AM12
AR M11,3301
C039
AM12
AR M11,3301
C039
AM12
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M11 มศ051036 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ED E31 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
ED P30 กศ013008 : ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู
====== อาจารย์ ======
C039 อ.วรพรรณ พรนิมิตร
C120 อ.กัณฐาภรณ์ ขันมณี
===== ห้องเรียน ======
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ Sound Lab
====== นักศึกษา ======
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102