C040-อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR M15,7713
C040,C129
AM12
AR M15,7713
C040,C129
AM12
AR M15,7713
C040,C129
AM12
 


 


AR 000,7716
C040,C103
0M42
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M15,7713
C040,C129
AM11
AR M15,7713
C040,C129
AM11
AR M15,7713
C040,C129
AM11
 


 


AR M42,6614
C040
AM41
AR M42,6614
C040
AM41
AR M42,6614
C040
AM41
AR M42,6614
C040
AM41
 


ศุกร์ AR M42,7715
C040
0M42
AR M42,7715
C040
0M42
AR M42,7715
C040
0M42
AR M42,7715
C040
0M42
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M15 บธ061036 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
AR 000 Home Room
AR M42 บธ003005 : การวิจัยทางการจัดการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C040 อ.ดร.พริษฐ์ บุญรักษ์
C129 อ.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง
C103 อ.ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
7713 ห้องเรียน
7716 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
0M42 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 402
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM41 การจัดการกีฬา ปี 4 ห้อง 401