C041-ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล จำนวน 22 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P29,B126
C041
EP22
ED P29,B126
C041
EP22
ED P29,B126
C041
EP22
 


 


AR M17,B127
C041,C154
AM12
AR M17,B127
C041,C154
AM12
AR M17,B127
C041,C154
AM12
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR M17,B127
C041,C154
AM11
AR M17,B127
C041,C154
AM11
AR M17,B127
C041,C154
AM11
 


 


พุธ ED P29,B126
C041,C154
EP21
ED P29,B126
C041,C154
EP21
ED P29,B126
C041,C154
EP21
 


ED 000,B115
C102,C028
C041,C056
EP41,EP42
EP43,EP44
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP41,EP42
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP41,EP42
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP41,EP42
 


 


พฤหัสบดี ED P29,B126
C041
EP23
ED P29,B126
C041
EP23
ED P29,B126
C041
EP23
 


 


ED P44,B126
C001,C041
C154
EP43,EP44
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP43,EP44
ED P44,B126
C001,C041
C154
EP43,EP44
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED P29 พล041097 : การตัดสินกีฬาฟุตบอล
AR M17 พล041071 : ฟุตซอล
ED 000 Home Room
ED P44 พล043060 : กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C154 อ.ธัชนนท์ จินดาปุก
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C028 อ.เฉลียว เงาะหวาน
C056 อ.สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C001 อ.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
===== ห้องเรียน ======
B126 สนามฟุตบอล (เทศบาล)
B127 สนามฟุตซอล
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
====== นักศึกษา ======
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203