C042-ผศ.อรรณพร สุริโย จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M24,7712
C042
AM21,AM22
AR M24,7712
C042
AM21,AM22
AR M24,7712
C042
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR R33,7713
C042
AR31
AR R33,7713
C042
AR31
AR R33,7713
C042
AR31
 


 


พุธ AR M14,7712
C038,C042
AM11
AR M14,7712
C038,C042
AM11
AR M14,7712
C038,C042
AM11
 


 


AR 000,7714
C042,C110
AM12
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M14,7712
C038,C042
AM12
AR M14,7712
C038,C042
AM12
AR M14,7712
C038,C042
AM12
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M24 บธ042011 : การตลาดการกีฬา
AR R33 บธ043007 : การตลาดสำหรับนันทนาการและการท่องเที่ยว
AR M14 บธ062031 : การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
AR 000 Home Room
====== อาจารย์ ======
C042 ผศ.อรรณพร สุริโย
C038 อ.พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C110 อ.วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
7712 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
AR31 นันทนาการและการท่องเที่ยว ปี 3 ห้อง 301
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM12 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 102