C043-อ.อลงกร นำบุญจิตต์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR M31,6614
C043
AM31
AR M31,6614
C043
AM31
AR M31,6614
C043
AM31
AR M31,6614
C043
AM31
 


 


 


 


 


 


อังคาร AR M31,7715
C043
AM32
AR M31,7715
C043
AM32
AR M31,7715
C043
AM32
AR M31,7715
C043
AM32
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


AR 000,7713
C043
AM11
 


 


 


 


พฤหัสบดี AR M23,6614
C043
AM21,AM22
AR M23,6614
C043
AM21,AM22
AR M23,6614
C043
AM21,AM22
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M31 บธ113003 : การให้การสนับสนุนทางการกีฬา
AR 000 Home Room
AR M23 บธ132003 : การบริหารจัดการองค์กรทางการกีฬา
====== อาจารย์ ======
C043 อ.อลงกร นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
7713 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
AM31 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 301
AM32 การจัดการกีฬา ปี 3 ห้อง 302
AM11 บริหารจัดการกีฬา ปี 1 ห้อง 101
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202