C047-อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


SE S28,B121
C047
SS22
SE S28,B121
C047
SS22
SE S28,B121
C047
SS22
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED E32,2203
C047
EP33,EP34
ED E32,2203
C047
EP33,EP34
ED E32,2201
C047
PH31
ED E32,2201
C047
PH31
 


SE S00,6614
C047,C143
SS11
ED P33,2204
C047
EP31,EP32
ED P33,2204
C047
EP31,EP32
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S28,B121
C047
SS21
SE S28,B121
C047
SS21
SE S28,B121
C047
SS21
 


 


ศุกร์ SE S38,B125
C047
SS31,SS32
SE S38,B125
C047
SS31,SS32
SE S38,B125
C047
SS31,SS32
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE S28 พล041069 : บาสเกตบอล
ED E32 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
SE S00 HomeRome
ED P33 พล013001 : การจัดการแข่งขันกีฬา
SE S38 พล072020 : ค่ายพักแรม
====== อาจารย์ ======
C047 อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
C143 อ.กุสุมา บัวใหญ่
===== ห้องเรียน ======
B121 โดมบาส1 (บาสเกตบอล)
2203 ห้องเรียน
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6614 ห้องเรียน
2204 ห้องเรียน
B125 โดมบาส (เฉพาะเรียนรวมค่ายพักแรม)ไม่จัดลง
====== นักศึกษา ======
SS22 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 202
EP33 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 303
EP34 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 304
PH31 พลศึกษาและสุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
EP31 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
EP32 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 302
SS21 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 2 ห้อง 201
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302