C056-อ.สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์ จำนวน 4 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


ED 000,B115
C102,C028
C041,C056
EP41,EP42
EP43,EP44
 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE S44,B108
C056
SS41
SE S44,B108
C056
SS41
SE S44,B108
C056
SS41
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 000 Home Room
SE S44 วท081233 : มวยไทย
====== อาจารย์ ======
C102 อ.พีรพล นวพันธ์จิรา
C028 อ.เฉลียว เงาะหวาน
C041 ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C056 อ.สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
===== ห้องเรียน ======
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
B108 โรงยิมมวย
====== นักศึกษา ======
EP41 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
EP42 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 402
EP43 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 403
EP44 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 404
SS41 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 4 ห้อง 401