C058-อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์ จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


AR M25,B118
C058
AM21,AM22
AR M25,B118
C058
AM21,AM22
AR M25,B118
C058
AM21,AM22
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE S16,B118
C058
SS11
SE S16,B118
C058
SS11
SE S16,B118
C058
SS11
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE S16,B118
C058
SS12
SE S16,B118
C058
SS12
SE S16,B118
C058
SS12
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR M25 พล031309 : ว่ายน้ำ
SE S16 พล031309 : ว่ายน้ำ
====== อาจารย์ ======
C058 อ.ศุภกร ลาภกองศิลป์
===== ห้องเรียน ======
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
AM21 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 201
AM22 บริหารจัดการกีฬา ปี 2 ห้อง 202
SS11 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 101
SS12 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 1 ห้อง 102