C060-อ.ทักษดนัย กาญจนากร จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED P21,3302
C060
EP23
ED P21,3302
C060
EP23
ED P21,3302
C060
EP23
ED P21,3302
C060
EP23
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED P21,8817
C060
EP21
ED P21,8817
C060
EP21
ED P21,8817
C060
EP21
ED P21,8817
C060
EP21
 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED P21,8817
C060
EP22
ED P21,8817
C060
EP22
ED P21,8817
C060
EP22
ED P21,8817
C060
EP22
 ====== รายวิชา =====
ED P21 วท112009 : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C060 อ.ทักษดนัย กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
EP23 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
EP21 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
EP22 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202