C061-อ.เดิมพัน บริบูรณ์ จำนวน 27 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE H35,6617
C061
SH32
SE H35,6617
C061
SH32
SE H35,6617
C061
SH32
SE H35,6617
C061
SH32
 


SE H38,B117
C061
SH31
SE H38,B117
C061
SH31
SE H38,B117
C061
SH31
 


 


อังคาร SE S37,E002
C061
SS32
SE S37,E002
C061
SS32
SE S37,E002
C061
SS32
 


 


SE S37,B117
C061
SH32
SE S37,B117
C061
SH32
SE S37,B117
C061
SH32
 


 


พุธ SE H25,B117
C061
SH22
SE H25,B117
C061
SH22
SE H25,B117
C061
SH22
 


 


SE H00,B117
C061
SH22
 


 


 


 


พฤหัสบดี SE S37,E002
C061
SS31
SE S37,E002
C061
SS31
SE S37,E002
C061
SS31
 


 


SE H25,E002
C061
SH21
SE H25,E002
C061
SH21
SE H25,E002
C061
SH21
 


 


ศุกร์ SE H35,6617
C061
SH31
SE H35,6617
C061
SH31
SE H35,6617
C061
SH31
SE H35,6617
C061
SH31
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE H35 วท082051 : สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
SE H38 วท082009 : การนวดเพื่อการกีฬา
SE S37 วท082009 : การนวดทางการกีฬา
SE H25 วท082007 : การนวดเพื่อสุขภาพ
SE H00 HomeRoom
====== อาจารย์ ======
C061 อ.เดิมพัน บริบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
E002 ลานหน้าอาคารศูนย์ฝึกเอนกประสงค์ (ห้องนวด) ชั้น1
====== นักศึกษา ======
SH32 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 302
SH31 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ปี 3 ห้อง 301
SS32 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 302
SH22 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 202
SS31 วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา ปี 3 ห้อง 301
SH21 วิทยาศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ ปี 2 ห้อง 201